به دختر خود کمک کنید که به طور صحیح خود را بشوید:

در دختران تا بلوغ دفاع طبیعی بدن کامل نشده است. ناحیه ژنیتال آنها مشخصاً به شوینده‌های نامناسب حساس است. این منطقه در معرض خشکی، خارش و گاهاً عفونت می‌باشد و در نتیجه به مراقبت‌های خاص نیاز دارد.

خارش‌ها و التهاب‌های جزئی می‌تواند به علت استفاده از شوینده‌های نامناسب ایجاد شود. با آموزش روش صحیح شستشو به دختر خود از ایجاد این علایم اجتناب کنید.


برای شستشوی دختر خردسالتان از سفورل میس استفاده کنید