میس

به دختر خود کمک کنید که به طور صحیح خود را بشوید:

در دختران تا بلوغ دفاع طبیعی بدن کامل نشده است. ناحیه ژنیتال آنها مشخصاً به شوینده‌های نامناسب حساس است. این

> بیشتر بخوانید